Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

 

Правові підстави проведення конкурсу

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року                   № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації  від 11 травня 2018 №418-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Обласна комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня», 58001, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Головна, 137

Основні напрями діяльності

коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів

Обласна комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня» є комунальною медичною установою, заснованою на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Чернівецької області.

Згідно статуту:

 • організація і надання поліклінічної (консультативної) та стаціонарної медичної допомоги широкого профілю населенню області;
 • залучення кваліфікованих лікарів-спеціалістів інших закладів області, в тому числі професорсько-викладацького складу вищих медичних навчальних закладів, науково-дослідних установ та організацій МОЗ та Академії медичних наук України;
 • організація робіт з впровадження ефективних малозатратних медичних технологій, спрямованих на підвищення якості та скорочення термінів лікування;
 • залучення громадськості до розробки та проведення заходів, спрямованих на поліпшення роботи стаціонару і консультативної поліклініки, а також підвищення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню області, пропаганда та формування навиків здорового способу життя;
 • оцінка і прогнозування показників здоров’я населення залежно від стану середовища, життєдіяльності людини;
 • організаційно-методична допомога установам охорони здоров’я області;
 • залучення власних надходжень згідно з чинним законодавством України;
 • налагодження економічних та гуманітарних зв’язків з українськими та зарубіжними установами, громадськими та міжнародними організаціями;
 • реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей;
 • зберігання, перевезення, придбання, перевезення, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за умови наявності відповідних ліцензій, дозволів, тощо;
 • професійна діяльність у сфері надання медико-соціальних послуг.

Статут та структура обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

СТАТУТ, СТРУКТУРА

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності  обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня» складають:

1.За кодом 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога»: 2. За кодом 0712152

«Інші програми та заходи в сфері охорони здоров’я»:

Загальний фонд – 94726200 грн.

Спеціальний фонд — 2489800 грн.

Загальний фонд – 18436500 грн.

Спеціальний фонд — 0 грн.

Оплата праці керівника закладу

Посадовий оклад (без категорії) 6504 грн.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

 

Документи для участі у конкурсі приймаються з 01 червня 2018 року  по    27 червня 2018 року включно до 17:00 год. за адресою: м.Чернівці,                                            вул. М.Грушевського, 1, каб. 452.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (0372) 553258, е-mail: kadry.cv.guoz@gmail.com

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.

 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду :

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

–  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–   вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю чи за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–  стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 10 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 8 років.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 02 липня 2018 року  за адресою:   м.Чернівці, вул. М.Грушевського, 1.

додаток 1 додаток 2 додаток 3 додаток 4